Blog image

خانه هنر

خانه هنر خرد برگزار می‌كند:
معرفى كارگاه آزاد تجسمى از مجموعه كارگاه والد_و_فرزند.
براى پايه هاى اول و دوم دبستان.
با حضور كيوان عسگرى هنرمند و مربى كودك.
دوشنبه ٢٧ فروردين ساعت ۱۳
سالن همايش 
ورود براى والدين اين دو پايه آزاد و رايگان است.
روز و ساعت کارگاه در جلسه‌ی معرفی اعلام می‌شود
.